28. 3. 2020 | Kategória: HÍREK ÉS ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA – Feketevasárnap

ÉN VAGYOK A FÖLTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET:
AKI BENNEM HISSZ, ÉLNI FOG, HA MEG IS HAL, HISZEL BENNE?

  • A COVID-19 vírusnak járványa miatt hátrányos helyzetben vagyunk a társalgásban és a szentmise megünneplésében.
  • Minden vasárnap 10 órakor a SLO 2-es csatornáján kisérhetjük a szentmisét.
  • A HITET nem csak akkor éljük meg, amikor ellátogatunk a templomba, hanem éljük meg a mindennapokban is. Pillanatnyi helyzet ideális idő, amikor kimutatjuk (vagy mégsem) a hitünket, a szeretetünket az Isten igéje iránt.
  • SZÜLŐK legyetek lelkészek otthonaitokban. Segítségül hallgassátok meg ezt az elmélkedést: DVOJINA JE KLJUČNA V ODNOSIH (Radio Ognjišče, 2020. 3. 24.). A felvétel meghallgatására a Radio Ognjišče honlapján kattintsatok a bal oldalon található gombra (a kép lent látható).
  • OTTHONAITOKBAN EGYÜTT ÜNNEPELJÉTEK A NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJÁT – FEKETE VASÁRNAPOT

    – először KERESZTET vetünk és felolvassuk a Nagyböjt 5. vasárnapnapjának evangéliumát


NAGYBÖJT 5. VASÁRNAP EVANGÉLIUMA

Jézus a feltámadás és az élet (János 9, 1-41)

1Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. 2Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával: az ő testvére, Lázár volt a beteg. 3A nővérei megüzenték Jézusnak: „Uram, íme, akit szeretsz, beteg.” 4Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: „Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia.”

5Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. 6Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, 7de azután így szólt tanítványaihoz: „Menjünk ismét Júdeába!” 8A tanítványok ezt mondták neki: „Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy?” 9Jézus így válaszolt: „Nem tizenkét órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, 10de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága.”

11Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: „Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem.” 12A tanítványok ezt felelték rá: „Uram, ha elaludt, meggyógyul.” 13Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. 14Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: „Lázár meghalt, 15és örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá!” 16Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: „Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele.”

17Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. 18Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, 19ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. 20Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt.

21Márta ekkor így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. 22De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten.” 23Jézus ezt mondta neki: „Feltámad a testvéred!” 24Márta így válaszolt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.” 25Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 26és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” 27Márta így felelt: „Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.” 28Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: „A Mester itt van, és hív téged.” 29Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá.

30De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. 31A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt, és kiment. Utánamentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. 32Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.” 33Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, 34és megkérdezte: „Hova helyeztétek őt?” Azt felelték: „Uram, jöjj és lásd meg!” 35Jézus könnyekre fakadt. 36A zsidók ezt mondták: „Íme, mennyire szerette!” 37Közülük néhányan pedig így szóltak: „Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg?”

38Jézus – még mindig mélyen megindulva – a sírhoz ment: ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. 39Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ.” Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” 40Jézus azonban ezt mondta neki: „Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?” 41Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. 42Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.” 43Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: „Lázár, jöjj ki!”

44És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körül kötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: „Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!” 45Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett.


Ez a fejezet megtekinthető az alábbi felvételeken:

Nagyon szép film a gyermekek és felnőttek részére egyaránt

Rövid rajzfilm a gyermekek részére

MIÉRT FEKETEVASÁRNAP?

Utolsó vasárnap a Virágvasárnap előtt, amelyet feketevasárnapnak nevezzük. Erre az jellemző, hogy egy nappal előtte az esti szentmise után lila lepellel takarják be Jézust a keresztfán. Egyház azért takarja be a Jézust a keresztfán, hogy még jobban hangsúlyozza csak az Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése bírta megmenteni és megváltani az emberiséget. Fekete vasárnaptól a nagypéntekig Istentisztelet fő gondolata éppen a Krisztus kínszenvedése. Amikor nagypénteken ünnepélyesen kitakarják a keresztet. A többi keresztet még csak nagyszombaton takarják ki. Csak a Keresztúti kereszteket nem szokás letakarni.


ELMÉLKEDÉS / MAGYARÁZAT

Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, mondta szomorúan Jézusnak Lázár testvére Mária, amikor négy nappal a Lázár halála után ért a sírjához Jézus.

Hasonló sóhaj bontakozik ki sokakból manapság is. Uram, ha itt lettél volna, az én férjem még élne; ha itt lettél volna, a betegünk nem szenvedne annyit; ha itt lettél volna, nem születne rossz elméjű gyermekünk; ha itt lettél volna, a mi lányunk nem esett volna el olyan szerencsétlenül, hogy egész életen át béna maradt; ha itt lettél volna, a világon kevesebb betegség, szerencsétlenség, földrengés, árvíz, tüzeset lenne…..Uram, vajon nem tudod, hogy köztünk vannak olyan emberek akik azt mondják, hogy azért nem hisznek benned, mert megengeded mindezt és még sok más rosszat….. Hol vagy Uram? Hogyan felelt Jézus Máriának Lázár testvérének? Először úgy, hogy könnyekre fakadt Lázár sírja fölött. Akik ott voltak, azt mondták: Nézzétek mennyire szerette! Mit jelent ez? Talán nem azt, hogy Jézus mindenkivel sír, akik sírnak.

Jézus nem szívtelen, amikor nézi fájdalmainkat. Amikor ember lett, szenvedésben és együttérzésben hasonlított hozzánk. Jézus megérti az asszonyt, aki gyászolja a halott férjét; együttérzés a szülőkkel, akiknek rossz elméjű gyermekük van; szenved a kislánnyal a rokkantkocsiban; velünk van és szeret bennünket, amikor gyötörnek az élet keresztjei és nehézségei. Nem csak a sírás volt az egyetlen felelett a Lázár sírja fölött. Máriának azt mondta; Mondtam már neked hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Néhány pillanat után tényleg meglátta az Isten dicsőségét, vele együtt azok is látták, akik ott voltak. Halott Lázár Jézus hívására kijött a sírból élve. Jézus igy valósította meg jövendölését, amelyet néhány nap előtt mondta ki, amikor egy távoli helyen üzenetet kapott Lázár betegségérő; Ez a betegség nincs halálra ítélve, hanem hogy általa legyen dicsőítve az Isten Fia.

Bármi történik velünk, nem vagyunk halálra ítélve, hanem hogy dicsőítsük az Isten Fiát és majd egykoron tekintsük meg az Isten dicsőségét.

Az Urunk itt van, hogy odavezessen bennünket.


ELMÉLKEDJ / GONDOLKOZZ EL

Urška Smerkolj a Mirenski vár honlapján így elmélkedik:

Evangélium és elmélkedésem felébresztették bennem a vágyokozást a Jézussal való barátkozásra. Márta és Mária mellett látom, hogy nagyon szép, megbízó és egyben egyszerű viszonyt tarthatunk Istennel. Már hosszabb ideje kérdőre vonom magamat az imádkozásom véget. Beszélgetni szeretnék Istennel egyszerű és valódi módra. De az én imám még mindig nehézkes, szétszórt és néha vicces is. Néha megijesztenek az én spontán kijelentéseim az Isten felé és úgy érzem most, mintha valami furcsa villám vágna belém, ami igazság szerint nem illő oly módon beszélgetni Istennel. Nem értem, hogy van ez? Nem tudom milyen témával forduljak Istenhez. Péter leírása szerint leírta Márta, Mária és Jézus közötti barátságát, megnyílik bennem a kívánság, hogyan tudjak én is Jézus barátja lenni. Türelmetlenül várjak vagy netán rohanjak elébe. Többé nem kételkednék az Ő szeretetébe és bíznék kettőnk barátságába. Tudjam összefonni mindennapi életemet az Ő életével. Ne forduljak neki hátat, amikor a világ elitéli. Tudjak helyet találni mellette és többé nem kételkednék vajon érdemes- e mindent hátra hagyni és járni utána. Hogy soha ne legyen előtérbe a kényelem és a könnyű útnak ne legyen előnye a Jézus barátságánál.

Jézus, vajon mi lehetnénk barátok?


IMA FELSÓHAJTÁSA

JÉZUS ITT VAGY, MELLETTEM VAGY, HABÁR OTTHON IS VAGYOK.

– Elimádkozzuk a MIATYÁNKOT
– azután keresztet vetünk/ megáldjuk egymást – kereszttel a homlokunkra.