21. 3. 2020 | Kategória: HÍREK ÉS ESEMÉNYEK ARCHÍVUMA

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA: A VILÁG FÉNYE

  • A COVID-19 vírusnak járványa miatt hátrányos helyzetben vagyunk a társalgásban és a szentmise megünneplésében.
  • Minden vasárnap 10 órakor a SLO 2-es csatornáján kisérhetjük a szentmisét.
  • A HITET nem csak akkor éljük meg, amikor ellátogatunk a templomba, hanem éljük meg a mindennapokban is. Pillanatnyi helyzet ideális idő, amikor kimutatjuk (vagy mégsem) a hitünket, a szeretetünket az Isten igéje iránt.
  • SZÜLŐK legyetek lelkészek otthonaitokban. Segítségül hallgassátok meg ezt az elmélkedést: Štuhec in Kovšca o virusu, ki spreminja svet (Radio Ognjišče, Pogovor o című adás, 2020. 3 .18.). A felvétel meghallgatására a Radia Ognjišče honlapján kattintsatok a bal oldalon található gombra (a kép lent látható).
  • Otthon együtt ünnepeljük a Nagyböjt 4. vasárnapját
    – először KERESZTET vetünk és felolvassuk a Nagyböjt 4. vasárnap evangéliumát

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP EVANGÉLIUMA

A vakon született meggyógyítása (János 9, 1-41)

1Egyszer útközben (Jézus) látott egy vakon született embert. 2Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” 3„Sem ez nem vétkezett – felelte Jézus –, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk. 4Addig kell végbevinnem annak tetteit, aki küldött, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, s akkor senki sem munkálkodhat. 5Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak.” 6Míg ezeket mondta, a földre köpött, nyálával sarat csinált, s a sarat a vak szemére kente, 7majd meghagyta neki: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Ez annyit jelent, mint: „küldött”. Az elment, megmosdott, s amikor visszatért, már látott. 8A szomszédok és akik azelőtt koldulni látták, megkérdezték: „Nem ez az, aki itt ült és koldult?” 9Némelyek azt állították: „Igen, ez az”, mások ellenben tagadták: „Nem az, csak hasonlít hozzá.” De ő kijelentette: „Én vagyok az.” 10Erre megkérdezték tőle: „Hogyan nyílt meg a szemed?” 11Elmondta nekik: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, a szememre kente s meghagyta: Menj, mosakodj meg a Siloe tavában. Elmentem, megmosdottam és látok.” 12Erre megkérdezték tőle: „Hol van?” „Nem tudom” – felelte.

13Az imént még vak embert elvitték a farizeusokhoz, 14mert az a nap, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a szemét, szombati nap volt. 15A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan nyílt meg a szeme. Elmondta nekik: „Sarat tett a szememre, megmosdottam és látok.” 16A farizeusok közül némelyek így vélekedtek: „Ez az ember nem Istentől való, hisz nem tartja meg a szombatot.” Mások ellene vetették: „Hogyan tehet bűnös ember ilyen csodát?” Így szakadás támadt közöttük. 17Azért hát tovább faggatták a vakot: „Mit tartasz arról, aki visszaadta a szemed világát?” „Azt, hogy próféta” – felelte.

18De a zsidók sehogy se akarták elhinni, hogy vak volt, és hogy visszanyerte a szeme világát, azért odahívták az imént még vak embernek a szüleit 19és őket faggatták: „A ti fiatok? Azt mondjátok róla, hogy vakon született! Hogy lehet akkor, hogy most lát?” 20Szülei ezt válaszolták: „Azt tudjuk, hogy a mi fiunk, és hogy vakon született. 21De hogy most miképpen lát, azt nem tudjuk. S azt sem tudjuk, ki adta vissza a szeme világát. Kérdezzétek meg tőle magától, hisz megvan hozzá a kora, mondja el maga.” 22A szülők azért beszéltek így, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis elhatározták, hogy azt, aki Messiásnak vallja, kizárják a zsinagógából. 23Ezért mondták a szülei: „Megvan hozzá a kora, kérdezzétek meg tőle magától.”

24Erre másodszor is hívatták a vakon született embert és figyelmeztették: „Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.”

25„Azt, hogy bűnös-e – felelte –, nem tudom. Csak azt tudom, hogy vak voltam, és most látok.” 26Erre újra faggatni kezdték: „Mit csinált veled? Hogy adta vissza a szemed világát?” 27„Már elmondtam nektek – felelte –, de nem hallgattátok meg. Miért akarjátok újra hallani? Talán ti is tanítványai akartok lenni?” 28Erre becsmérelték, s azt mondták neki: „Légy a tanítványa te! Mi Mózes tanítványai vagyunk. 29Azt tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, de hogy ez honnét való, azt nem tudjuk.” 30„Épp az a különös – felelte az ember –, hogy nem tudjátok, honnét való, mégis visszaadta a szemem világát. 31Tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, azt azonban, aki istenfélő és teljesíti akaratát, meghallgatja. 32Amióta fennáll a világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna egy vakon születettnek a szeme világát. 33Ha nem Istentől való volna, nem tehetett volna semmit.” 34Erre rászóltak: „Te akarsz minket tanítani, aki mindenestül bűnben születtél?” Ezzel kidobták.

35Jézus meghallotta, hogy kidobták, s amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel az Emberfiában?” 36„Ki az, Uram – kérdezte az ember –, hogy higgyek benne?” 37„De hisz látod – felelte –, ő beszél veled.” 38Erre felkiáltott: „Hiszek, Uram!” – s leborult előtte. 39Jézus pedig azt mondta: „Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek.”

40Amikor a körülötte álló farizeusok közül ezt néhányan meghallották, megkérdezték: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” 41„Ha vakok volnátok – felelte Jézus –, nem volna bűnötök. De azt állítjátok: Látunk. Ezért megmarad bűnötök.”


Ez a fejezet megtekinthető az alábbi felvételeken:

Nagyon szép film a gyermekek és felnőttek részére egyaránt

Rövid rajzfilm a gyermekek részére

ELMÉLKEDÉS / MAGYARÁZAT

Mai valamivel hosszab szakasz János Evangeliumán keresztül a vak ember története a sötétség és a világosság közti ellentétről szól.

Jézus a földre köpött, sarat csinált a nyállal. A sarat a vak ember szemére kente és így szólt hozzá: Menj és mosakodj meg a Siloa kutban (ami annyit jelent hogy KÜLDÖTT). Elment és megmosdott és amikor visszatért már látott. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan hogy kezdett látni? Ezt válaszolta: sarat tett a szememre, megmosdottam és most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték: Nem Istentől való ez az ember, hiszen nem tartja be a szombatot. Mások azonban így szóltak: Bünös ember hogyan tudna ilyen csodákat tenni? Ő azt felelte: Hogy próféta!

A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt és újra lát, olyannyira hogy előhívták a szüleit és megkérdezték tőlük: Ez a ti fiatok, akiről azt állítjátok hogy vakon született? Hogyan lehet hogy most lát? Azok ezt válaszolták; Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk és vakon született. De hát most miért lát, vagy ki nyitotta meg a szemeit azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle magától, hiszen elég idős. Csak nem akartok ti is a tanítványai lenni? Mi Mózes tanítványai vagyunk. Azt tudjuk hogy Mózeshez szólt az Isten, de az honnét jött, azt nem tudjuk.

Az ember azt felelte nekik: Éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van Ő, és Ő mégis megnyitotta szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg az Isten, de aki Istenfélő és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon születettnek a szemeit. A zsidók ezt felelték neki: Te oktatsz minket, aki bűnben születtél? És kitaszították őt.

A vak ember története, amelyet a Jézus nyállal csinált sarat és átváltoztatta a szemét, a sötétség és a világosság elleni küzdelemről szól. Az emberek, akik nem fogadják el a világosságot, kételkedésben élnek: Vajon nem ez az, aki itt ült és láttuk koldulni? Nem az, csak hasonlít rá. Kételkedés süketté teszi azok fülét, akiknek hirdetve van Jézus.

Kételkedés nem állítja meg a fény útját, amikor a férfi, akinek a Jézus megnyitotta a szemét, meghallották a farizeusok és az írástudók és gyanút fogtak a gyógyulás folyamatán. Jézus a jótettét törvénytelenül tette, mert szombat volt és ez a pihenésre van szánva. Ezek szerint Jézus bűnös volt. Jézus csodatette nem tesz eleget. A férfi aki lát, nem elég tanuságtétel. Kell nekik a szélesebb kutatás.

Hozzátok el a tanukat és félemlítsétek meg őket, fenyegessétek meg őket, aztán majd meghalljátok amit akartok hallani. Férfinek, aki visszanyerte látását, még a szülők sem segíthettek. Hogy teljesen kizárják a fényességet, kell hogy kitaszítják. Megfogták és kidobták.

Hogy ha a sötétség előljárói meg akartak szabadulni valakitől aki lát, Jézus ellenkezőleg éppen azt keresi. Hiszel-e az Ember Fiában? más szóval – MEGBIZOL BENNEM? Igen megbízok benned, feleli az ember akinek megnyitotta a szemét.

Ebből Következik a Jézus tanítása, csak az aki nem lát szószerint és lelki értelemben is epedez a világosság, a fény után. Aki pedig gondolja hogy lát, neki ez egyértelmű és nem kívánja hogy zavarják. Egyszóval, aki nem akar látni (nem észrevenni mások kínjait) az bűnt követ el!


ELMÉLKEDJ- GONDOLKOZ EL:

Vajon életed valamely szakaszában átadod magadat a sötétségnek? Hogyan harcolsz az ellen, hogy a sötétségben gyuladjon ki a fény?
Félsz-e valamitől?
Hol gyulladt ki életedben a fény? Milyen szerepet adtál akkor az Istennek? Jó volt az érzés, vagy netán az ellenkezőjét érted meg?
Vajon életedben bízol-e Istenben, vagy esetleg befolyásol mások hogy tekintenek a világra?
Kérd a Jézust, nyissa meg szemedet és tanítson meg bízni benne.


IMA

Jézus, te a világ fénye vagy, amely világít a sötétségben. A Te fényed győzze le a bennem rejlő sötétséget, amely az igazság ellen harcol a kételyben, félelemben, itélkezésben és erőszakban. A TE fényed ébresszen bennem bizalmat, bátorságot, megbocsátást és szeretetet, amely belőled árad.

– Elimádkozzuk a MIATYÁNKOT
– azután keresztet vetünk/ megáldjuk egymást – kereszttel a homlokunkra.