Karitász Lendva

Kedves hívőtársaim!

Közeleg az év vége, mögöttünk a Karitász hete és ma a Karitász vasárnapját ünnepeljük, amikor a szentmisén a Plébániai Karitász tagjai közreműködnek. Kedves hívőtársaim, örömömre szolgál, hogy röviden tájékoztathatom önöket tevékenységeinkről a vége felé közelgő évben.

Plébániánk Karitász szervezetének 20 állandó tagja van. A nagyobb tevékenységeink során időszakosan bedolgozó munkatársak is csatlakoznak hozzánk. Plébániánk minden települése képviselteti magát benne egy-egy, a faluja lakosait ismerő taggal, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a valós nehézségek felismerése révén a segítség ténylegesen eljuthasson minden rászorulóhoz, azokhoz is, akik esetleg szégyellik a szegénységüket és a segítségért való folyamodást. A munkánk megszokott körforgás szerint zajlik, és idei tevékenységeinket hónapokra lebontva szeretném bemutatni önöknek.

Januárban a Püspökségi Karitászhoz benyújtottuk a Plébániai Karitász beszámolóját. Ennek elkészítése sok munkát igényel, hiszen pontos kimutatást kell készítenünk minden adományban részesülő személyről. A kérelmezők jegyzéke családokra, idősekre, egyedülállókra, gyerekekre és fiatalokra bontódik le. Az említett csoportokon belül pedig az adományban részesülőket nemek és korosztályok alapján is be kell sorolnunk. El kell készítenünk a pénzügyi beszámolót is, és nem titok, hogy a Plébániai Karitász 7868 EUR összegben nyújtott segítséget különféle költségek fedezéséhez. Hozzájárultunk pl. a fizetési megbízások, illetve az egészségbiztosítási költségek befizetéséhez, a fűtési költségekhez, a tanszerek, az iskolai étkeztetés, az iskolával a szabadban kapcsolatos költségek, valamint a kollégium költségeinek fedezéséhez. Évente el kell készíteni az Európai Segítségnyújtási Alap élelmiszercsomagjainak kiosztásával kapcsolatos beszámolót is. Minden év januárjában a csoportunk tagjai Nagypalinán lelki megújulási gyakorlaton vesznek részt. Idén Toni Brinjovec pátertől, a Ljubljanai Klinikai Központ kórházi papjától hallhattunk előadást a szolgálata során szerzett tapasztalatairól, amelynek A betegek és az idősek kísérete volt a témája.

Februári találkozónkon részletesen elemeztük az előző évben elvégzett munkát, külön hangsúlyt fektetve a decemberi tevékenységekere, ennek keretében pedig az ádventi koszorúk készítésére.

A püspökségi Karitász márciusban Veržejben megtartotta 11. plénumát. Kézhez kaptuk a püpökségi Karitász és a többi plébániai Karitász 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A plénumot prof. dr. Jože Ramovš gazdagította A haldoklók iránti kegyelet című előadásával. E hónapban vettük át az Európai Segítségnyújtási Alap első élelmiszer-küldeményét, amelyet 143 család között osztottuk szét. Mivel március már a böjti időszak részét képezi, a plébániai Karitász tagjai március 23-án, pénteken, előkészítettük és vezettük a keresztutat. Virágvasárnap az előző évek gyakorlatához hasonlóan olajfaágakat osztottunk és arra buzdítottuk önöket, hogy adományaikkal segítsék a rászorulókat. Segítségre kértünk fel önöket a Hofer üzletekben vásárolt élelmiszerek adományozásával is. A Szlovén Karitász és a Hofer üzletlánc közös projektje keretében a plébániai Karitász munkatársai bizonyos napokon és bizonyos napszakokban az üzlet előtt a vásárlókat felszólítottuk, hogy a saját belátásuk szerint vásároljanak élelmiszereket és azokat adományozzák a részoruló családok részére. El kell mondanom, hogy ezen alkalmakkor egyesek igen kellemetlen megjegyzéssel illetnek bennünket. Mivel a mindenkori SEGÍTSÉGNYÚJTÁS a küldetésünk, az említett akcióval 252 kg élelmiszert gyűjtöttünk össze, amelyből csomagokat készítettünk és elosztottuk a rászoruló családoknak.

Az április egy kis nyugalmat hozott a tevékenységeink tekintetében.

Májusban érkezett meg az Európai Segítségnyújtási Alap második élelmiszer-küldeménye, amelyet 149 családnak osztottuk ki.

Júniusban a havonta megtartott találkozónkon megállapodtunk az ORATÓRIUM kivitelezéséhez szükséges segítségnyújtásról. A plébániai Karitász tagjai minden éven a plébániai konyhában külön beosztás alapján segítünk az ebéd elkészítésénél mintegy 100 személy részére.

A júliusi és augusztusi hónap számunkra is a pihenés ideje volt, tevékenységeinket szeptemberben folytattuk.

Minden év októberében a veržeji Mariániumban megtartjuk a pénteken este kezdődő és szombaton véget érő Karitász Szemináriumot. A szeminárium keretében minőségi és érdekfeszítő előadásokat hallhatunk, az ideinek A bölcsesség gyökereiből növekvő ifjúság volt a címe. Műhelyeket is szerveztek, amelyeken a mentorokkal vitát folytattunk egy-egy adott témáról. Októberben megérkezett az Európai Segítségnyújtási Alap harmadik élelmiszer-küldeménye, amelyet 153 családnak osztottuk ki.

Továbbá októberben részt vettünk az Egy gyertyával kevesebbet a sírokra című akcióban. Kedves hívőtársaim, november 1-je előtt minden évben arra emlékeztetjük önöket, hogy kedves halottjainknak leginkább a szívből jövő imánkra van szüksége. Ennek jegyében idén szentelt vizet kínáltunk és arra búzdítottuk önöket, hogy szenteljék fel vele a halottjaik sírját, az adományaikért pedig hálás köszönetet mondok.

November elején elkészületeket folytatunk az évente kivitelezett projektünkre, nevezetesen az adventi koszorúk készítésére. Ilyenkor az alkalmi tagjaink is segítségünkre sietnek, önzetlenül és örömmel segítenek a koszorúk kötésében. Igen jelentős mértékű önkéntes munkát és időt fektetünk e projektbe, vele párhuzamosan pedig nemzedékek közötti társalgás valósul meg, amely során a fiatalok és az idősek megosztják egymással az élettapasztalataikat. Készítményeink nem vehetik fel a versenyt a hivatásos virágkötészek által készített koszorúkkal, azonban higgyék el, hogy szívvel készítettük őket, és készítésük során a segítségnyújtás gondolata vezérelt bennünket. Ezért tiszta szívből köszönöm mindazoknak, akik segítséget nyújtanak nekünk ennél a munkánál, önöknek, kedves hívőtársaink pedig az önkéntes adományaikat, amelyeket a leginkább rászorulóknak szánjuk.

Decemberben a négy adventi szombat során a szombati, családi szentmisékre a szentmiséknél aktívan közreműködő csoportokat hívunk meg más-más plébániákból. Minden szentmise után a templom melletti nagy adventi koszorún meggyújtjuk az új gyertyát, és együtt énekelünk. A Karitász munkatársai meleg teát, forralt bort és mézeskalácsot szolgálnak fel. Az éjféli mise és a karácsonyi szentmisék után a betlehemi lángot terjesztjük, és ekkor is jótékonykodásukról tehetnek tanúbizonyságot.

Év közben péntekenként 8.30 és 11.00 óra között vannak hivatalos óráink. Havonta kétszer pedig egy külön bizottság bírálja el a beérkezett kérelmeket.

Az egyéb tevékenységeink közül ki kell emelnem, hogy plébániai Karitászunk 4 tagja prof. Jože Ramovš vezetése alatt sikeresen befejezte a minőségi időskorral foglalkozó generációk közti csoportvezetőknek szánt tanfolyamot. Így plébániánkban ez év januárjától két idősebbekkel foglalkozó csoport működik. Az egyik csoportnak 10 tagja van, és minden második kedden a plébánia helyiségeiben tartja meg összejöveteleit, a másik csoport pedig az Idősek Otthonában működik, és havi egy alkalommal találkozik. Mindkét idősebbekkel foglalkozó csoport alapprogramja a rózsafüzér és a bibliai szövegek vallási titkaira, az élettapasztalatokhoz fűződő beszélgetésekre és a rózsafűzér-tizedek imádkozására épül. Az egyórás találkozás után a csoportok a szentmisén is részt vesznek.

Tisztelt hívőtársaim.

E rövid leírásban be szerettem volna önöknek mutatni a tevékenységeinket és a végéhez közelgő évben megvalósított munkánkat. Összegzésként elmondhatom, hogy sok minden történt. De sok minden történik a szívünkben is.

A Karitász minden egyes tagja önkéntesen végzi a munkáját, munkánk során az embertársunk iránti szeretet vezérel bennünket. Törekvéseinknek különböző módon adunk hangot, azonban mindegyiknek egy a célja: minél több pénzbeli támogatást összegyűjteni a rászoruló embertársaink részére. E célból az év során több alkalommal is igyekszünk kopogtatni a szívükre és arra kérjük önöket, hogy adományaikkal segítsenek bővíteni plébániánk jótékonysági hálóját. Nem utolsó sorban a tetteinknek a szeretetünket kell tükröznie, és szívünkben éreznünk kell, hogy ez a helyes út.

Az Isten irgalmas szeretetét szeretnénk közvetíteni önök felé, a munkánkhoz pedig azon gondolat nyújt számunkra ihletet és reményt, hogy a világon minden embernek joga van az emberhez méltó életre, és mindenki számára létezik az odavezető út. Az önök tetteinek nemessége pedig megoldást jelent a kilátástalan helyzetekre és a családok nehézségeire, a gyerekek számára az osztályban egyenrangú státust tesz lehetővé, másnak meleg szobát biztosít, vagy az egészsége visszanyerésének a lehetőségét, és még hosszan sorolhatnám. Az ezen emberek szemében megcsillanó könny minden köszönet szónál többet fejez ki. Ezért valamennyi segítségben részesülő nevében tiszta szívből megköszönöm a mindennemű támogatásukat.

A mai vasárnappal véget ér a Karitász hete, amely során arról elmélkedtünk, hogyan lehetne fellendíteni a jótékonykodást, hogyan lehetne többet tenni a szolidaritás és az együttérzés növekedése érdekében a társadalmunkban. Az idei Karitász hetének központi gondolata A bölcsesség gyökereiből növekvő ifjúság, amely a fiatalok és az idősebbek közti egymásrautaltságra figyelmeztet bennünket. A fiatalok keresik a társadalomban a lehetőségeket, hogy bizonyítani tudjanak, hogy tanulhassanak, és személyiségük növekedhessen. Az idősebbeket pedig arra hívjuk fel, hogy legyenek nyitottak a fiatalok ötletei iránt, hogy bízzanak bennük és fogadják el őket teljesen egyenlőkként.

Püspökségünkben a Karitász hetét a 26. Jóság hívó szava című rendezvénnyel zárjuk, amelyet ma 14.00 órai kezdettel a Sveti Jurij v Prekmurju plébániai Karitász szervez. A rendezvényen a lendvai esperességet az 1. számú Kétnyelvű Általános Iskola magyar tánccsoportja fogja képviselni Basa Renata vezetésével. Megragadom az alkalmat, és a plébánia, valamint a plébániai Karitász nevében hálás köszönetet mondok nekik a fellépésükért.

Advent első vasárnapja és a Katolikus Karitász vasárnapja kezet nyújtanak egymás felé. Az adventi koszorúkon meggyújtjuk az első gyertyát, amely szívünkben gyújtsa meg az irgalmasság fényét. A második gyertya legyen a jóság lángja, a harmadik az öröm, a negyedik pedig a béke lángja.

Szívünk ezen értékek, tehát az irgalmasság, a jóság, az öröm és a béke szellemében lángoljon, önmagunkat a legszebb szándékaink által valósítsuk meg, és ez által a világ szebb és jobb lesz valamennyiünk számára.

A plébániai Karitász valamennyi tagja nevében áldásokban gazdag adventi időszakot kívánok plébániánk minden hívőjének.

Karitász vasárnapja, 2018.12.02.
Plébániai Karitasz vezetője
Eva Klar Križanič


Lendva Plébánai KARITAS
Cerkveni trg 2 / Templom tér 2
9220 Lendava / Lendva

Telefon: 02/578 83 30
Bankszámlaszám: 03125-1000634579 (SKB bank)


A PLÉBÁNIAI KARITAS HIVATALOS FOGADÓÓRÁI:

minden pénteken 8.30 és 11 óra között

Comments are closed.